1. VERHUUR

1a Verhuur vindt plaats tussen de verhuurder Zeilbotenverhuur WINDKRACHT 5
(hierna te noemen WINDKRACHT 5) van het schip en de huurder.
1b De verhuur geschiedt volgens het door de ANWB opgestelde huurcontract pleziervaartuigen
met de daarbij behorende voorwaarden en de aanvullende WINDKRACHT 5 huurvoorwaarden
1c Voor zover ANWB voorwaarden strijdig zijn met aanvullende WINDKRACHT 5 huurvoorwaarden zullen alleen de betreffende bepalingen van de ANWB voorwaarden van toepassing zijn.

2. RESERVERING

2a Na reservering ontvang huurder per pdf/email een huurcontract, een verklaring omtrent
zeil- en vaarervaring en de factuur.
2b Het huurcontract dient binnen 5 dagen samen met de verklaring en een kopie van het paspoort
aan WINDKRACHT 5 te worden gestuurd.
2c De reservering is definitief zodra WINDKRACHT 5 het huurcontract en de daarbij behorende verklaring omtrent zeil- en vaarervaring ingevuld en ondertekend heeft terugontvangen en
50% van de totale huursom op de rekening van WINDKRACHT 5 is bijgeschreven.
2d Na ontvangst van het huurcontract geeft WINDKRACHT 5 de huurder tot aan de eerste betaling
(14 dagen na factuurdatum) optie op het gewenste schip.

3. BETALING

3a Na factuurdatum dient de aanbetaling (50%) van de totale huursom binnen 14 dagen op de rekening van WINDKRACHT 5 te zijn bijgeschreven. Het restbedrag (50%) dient uiterlijk 6 weken vóór aanvang van de huurperiode te zijn bijgeschreven.
3b Bij boeking binnen een kortere periode dan 6 weken (last-minute) dient de totale huursom direct na ondertekening van het huurcontract in één keer te worden voldaan.
3c De waarborgsom dient bij aanvang van de huurperiode contant of per creditcard te worden voldaan aan de verhuurder of aan de door de verhuurder daartoe aangewezen persoon.

4. ANNULERING of OMBOEKING

Door huurder verschuldigd percentage bij annulering bedraagt:

 • tot  12 weken vóór aanvang van de huurperiode: 15% van de totale huursom
 • van 12 tot 8 weken vóór aanvang van de huurperiode: 50% van de totale huursom
 • van 8 tot 4 weken vóór aanvang van de huurperiode: 70% van de totale huursom
 • van 4 weken tot 1 dag vóór aanvang van de huurperiode: 90% van de totale huursom
 • vanaf de aanvangsdatum: 100% / de totale huursom

Wilt u het contract wijzigen (bijv. ander schip/andere datum) dan zijn wij gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.

5. ONTBINDING VAN HET HUURCONTRACT

Bij gebleken ondeskundigheid ten aanzien van het varen en/of navigeren van het jacht door de huurder is verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst per onmiddellijk te ontbinden, zonder dat verhuurder enigerlei schadevergoeding en/of restitutie van het huurbedrag jegens huurder verschuldigd is.

6. BESCHIKBAARSTELLING

6a Verhuurder is verplicht het schip in technisch goede staat, met de gebruikelijke uitrusting,
de voorgeschreven reddingsmiddelen en met de vereiste inventaris aan het begin van de huurperiode beschikbaar te stellen.
6b Huurder legitimeert zich vóór afvaart bij verhuurder middels twee legitimatiebewijzen
(bijv. paspoort en rijbewijs). Behaalde certificaten (bijv. marifoon, CWO) dient huurder te tonen.
6c. Huurder dient het schip vóór overname aan de hand van de aanwezige inventaris- en checklijst te
controleren op beschadigingen en/of gebreken en bij acceptatie voor akkoord te tekenen.
Niet vermelde schade/gebreken, worden geacht na de overname te zijn ontstaan, tenzij huurder
deze redelijkerwijs niet heeft kunnen constateren.
6d Het schip wordt schoon en met volle water-, gas- en brandstoftank beschikbaar gesteld.

7. TERUGGAVE

7a Huurder dient het schip aan het einde van de huurperiode weer met volle water-, gas- en brandstoftank af te leveren.
7b Het schip wordt door huurder tijdig, vóór het aflopen van de huurperiode, in de thuishaven teruggebracht.
7c Laat de huurder het schip op een andere plaats achter dan de thuishaven, dan zijn de kosten voor transport en vertraging voor rekening van de huurder. Huurder dient verhuurder hier z.s.m. over te informeren 0644188196.
7d Beschadigingen, ontstaan tijdens de huurperiode, dienen door huurder aan verhuurder te worden gemeld. De kosten zullen op de waarborgsom in mindering worden gebracht.
7e Tijdens de verhuurperiode verloren gegaan materiaal dient door de huurder te worden vergoed.
7f Het schip wordt door de huurder aan de hand van de inventaris- en checklijst aan de verhuurder overgedragen.

8. VAARGEBIED

Het vaargebied omvat het door de verzekering bepaalde verzekeringsgebied. Uitbreiding van het vaargebied is alleen mogelijk indien dit schriftelijk met de verhuurder is overeengekomen.

9. SCHADE OF PECH

9a Bij schade, pech, averij of anderszins neemt huurder z.s.m. contact op met verhuurder 0644188196.
9b Huurder stelt verhuurder en diens verzekeringsmaatschappij in de gelegenheid de schade te onderzoeken, voordat herstel plaatsvindt.
9c Bij pech, averij, schade of anderszins, welke niet het gevolg is van slijtage en/of onderhoud is de huurder aansprakelijk voor de (gevolg)schade. Geclaimde kosten van berging, redding en sleephulp zijn voor rekening van de huurder, tenzij deze hem niet kunnen worden toegerekend en de schade wordt gedekt door de lopende verzekering van het schip. De huurder dient in eigen belang zeer
zorgvuldig te werk te gaan bij het accepteren van hulp.
9d Indien noodzakelijke reparatie (als gevolg van schade ontstaan door slijtage en/of onvoldoende onderhoud, langer dan 24 uur in beslag neemt) heeft de huurder vervolgens recht op evenredige terugbetaling van de huursom over de periode dat hij niet met het jacht heeft kunnen varen.

10. ALGEMEEN

10a Huurder is niet toegestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van verhuurder;

 • met meer personen (volwassen en/of kinderen)  aan boord te zijn dan diegenen, die op het huurcontract zijn opgegeven
 • aan wedstrijden deel te nemen zonder dit bij de boeking te hebben gemeld
 • huisdieren aan boord te houden zonder dit bij de boeking te hebben gemeld
 • veranderingen aan schip en uitrusting aan te brengen
 • uit te varen bij windkracht 6 of meer en (voorspelling van) ongunstige weersomstandigheden
 • ’s nachts te varen (uitgezonderd bij zeereizen)
 • het schip onder te verhuren of voor gebruik af te staan aan anderen
 • telefoongesprekken te voeren per marifoon
 • andere vaartuigen te slepen

10b Kosten, direct verband houdend met het gebruik van het schip (bijv. haven-, brug-, kade-, sluis-, liggeld) zijn voor rekening van huurder.
10c Huurder verklaart met het schip en de uitrusting als “een goed schipper” om te gaan, met de vaarreglementen bekend te zijn en deze in acht te nemen.

11. KLACHTEN

Klachten, met betrekking tot de handelwijze van verhuurder en/of de technische staat,
inventaris en/of uitrusting van het jacht, dienen binnen 24 uur rechtstreeks bij verhuurder te worden ingediend.

© Windkracht 5