ALGEMENE VOORWAARDEN WINDKRACHT5

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

 1. Ondernemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met een consument een overeenkomst sluit voor het ter beschikking stellen van een kajuitzeiljacht met eventuele extra’s tegen betaling van een huurprijs (hierna te noemen verhuurder).
 2. Consument: een natuurlijke persoon die met een ondernemer een overeenkomst sluit voor het gebruik van een kajuitzeiljacht met eventuele extra’s tegen betaling van een huurprijs. Deze consument sluit de overeenkomst niet uit naam van zijn beroep of bedrijf, maar op persoonlijke titel (hierna te noemen huurder).
 3. Partijen: de ondernemer/verhuurder en de consument/huurder, zoals onder a en b omschreven.
 4. Kajuitzeiljacht: een vaartuig inclusief de uitrusting en inventaris die erbij horen. In deze voorwaarden gaat het expliciet om een kajuitzeiljacht dat is bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding.
 5. Huurovereenkomst: een overeenkomst waarmee de verhuurder zich verplicht om tegen betaling een kajuitzeiljacht en eventuele extra’s met of zonder zeilinstructeur in gebruik te geven aan de huurder.
 6. Inventarislijst: lijst van voorwerpen die bij het kajuitzeiljacht horen.
 7. Checklijst: lijst waarop de partijen vóór de afvaart vastleggen wat de staat van het kajuitzeiljacht is en welke schade er eventueel aanwezig is.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die verhuurder en huurder sluiten voor de verhuur/huur van kajuitzeiljachten.
 2. Verhuur geschiedt volgens het door WINDKRACHT 5 opgestelde huurcontract met de bijbehorende voorwaarden en de aanvullende huisregels.

ARTIKEL 3 – AANBOD/OFFERTE

Een schriftelijk of elektronisch aanbod is geen optie op/reservering van de huur van het kajuitzeiljacht. In het online reserveringssysteem kan 24/7 online gereserveerd worden.

ARTIKEL 4 – RESERVERING EN OVEREENKOMST

 1. Bij reservering verstrekt de huurder, ter beoordeling door verhuurder, alle benodigde uitgebreide informatie omtrent de zeilervaring, certificaten, eerder gehuurde jachten enz.
 2. Na reservering en beoordeling ontvang huurder per e-mail het huurcontract en de factuur.
 3. Het getekende huurcontract met een kopie van het identiteits-bewijs dient binnen 7 dagen aan verhuurder te worden gestuurd.
 4. De huurovereenkomst is definitief na online reservering, ondertekening van de huurovereenkomst en (aan)betaling.
 5. Bij wijzigingen en/of annuleringen worden de annulerings-voorwaarden gehanteerd.
 6. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst. De huurder handelt in eigen naam en voor eigen rekening.
 7. Een vaarbewijs is niet verplicht voor de huur van onze kajuitzeiljachten. Wel dient de schipper meerderjarig (21 jaar) te zijn en over voldoende vaarervaring te beschikken. Voor varen op de Waddenzee is Vaarbewijs2 vereist.

ARTIKEL 5 – BETALINGSVOORWAARDEN

50% van de huursom te betalen binnen 7 dagen na factuurdatum    50% van de huursom te betalen uiterlijk 6 weken voor afvaart

Bij een (last minute) reservering, binnen een kortere periode dan 6 weken voor vertrek, dient de totale huursom direct na ondertekening van het huurcontract in één keer te worden voldaan.

Wanneer huurder betaling verzuimt stuurt verhuurder, na het verstrijken van de betalingsdatum, één kosteloze betalingsherinnering. Daarin wijst verhuurder de huurder op het verzuim en geeft hij huurder de gelegenheid om de rekening binnen 24 uur te voldoen. Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan wordt de huurovereenkomst door verhuurder geannuleerd en is huurder administratiekosten verschuldigd.

ARTIKEL 6 – WAARBORGSOM

 1. De waarborgsom dient bij aanvang van de huurperiode (overdracht) contant, per creditcard of PIN te worden voldaan.
 2. Huurder krijgt de vooraf betaalde waarborgsom bij inlevering van het kajuitzeiljacht contant retour, middels annulering autorisatie (creditcard) of terugstorting (bank) mits er geen nieuwe schade is aan het kajuitzeiljacht en geen schade is veroorzaakt aan derden.
 3. Bij schade veroorzaakt door huurder aan het huurjacht of aan derden, wordt de schade door huurder betaald tot ten hoogste het eigen risico/de waarborgsom. Indien er door huurder meerdere keren schade wordt gevaren, wordt per schade het schadebedrag (per keer maximaal de borg) door huurder betaald.

ARTIKEL 7 – VAARGEBIED

Het vaargebied omvat het door de verzekering bepaalde verzekeringsgebied*. Uitbreiding van het vaargebied is alleen mogelijk indien dit schriftelijk met verhuurder is overeengekomen.

*  de Nederlandse binnenwateren, IJsselmeer, Waddenzee en kustwateren t/m 6 mijl uit de kust.

ARTIKEL 8 – ANNULERING OF OMBOEKING

Als huurder de huurovereenkomst wil annuleren of omboeken, moet hij dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan verhuurder laten weten.    Verhuurder maakt aanspraak op een vaste schadeloosstelling van:

 • 15% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 3 maanden vóór aanvang van de huurperiode;
 • 50% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 2 maanden vóór aanvang van de huurperiode;
 • 75% van de overeengekomen huursom bij annulering tot. 1 maand vóór aanvang van de huurperiode;
 • 90% van de overeengekomen huursom bij annulering binnen 1 maand of korter vóór aanvang van de huurperiode
 • Verhuurder berekent € 30,- administratiekosten naast bovengenoemde annulerings/omboekingskosten.

ARTIKEL 9 – ONTBINDING HUUROVEREENKOMST

 1. Bij gebleken ondeskundigheid ten aanzien van het varen en/of navigeren van het kajuitzeiljacht door huurder is verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst per onmiddellijk te ontbinden, zonder dat verhuurder schadevergoeding en/of restitutie van het huurbedrag aan huurder verschuldigd is.
 2. Komt een der partijen zijn verplichtingen uit de huur-overeenkomst niet na, dan heeft de ander het recht de huur-overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tussenkomst van de rechter. Tenzij de tekortkoming van zo’n bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is. Tevens bestaat aanspraak op vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming niet aan de ander kan worden toegerekend.
 3. Bij gehele of gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder restitueert hij de eventueel betaalde huur en waarborgsom geheel of gedeeltelijk.
 4. Het bovenstaande geldt niet als verhuurder een alternatieve oplossing biedt die voor beide partijen redelijk is.

ARTIKEL 10 – VERPLICHTINGEN VERHUURDER

 1. Bij aanvang van de huurperiode stelt verhuurder het kajuitzeiljacht ter beschikking aan huurder en geeft voldoende instructie voor gebruik van het kajuitzeiljacht.
 2. De verhuurder zorgt ervoor dat het kajuitzeiljacht (technisch) in goede staat is, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een deugdelijke veiligheids-uitrusting die is afgestemd op het overeengekomen vaargebied.
 3. De verhuurder is verplicht het kajuitzeiljacht ten behoeve van huurder afdoende te verzekeren tegen diefstal, cascoschade en wettelijke aansprakelijkheid voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied. Voor de verzekering geldt een redelijk eigen risico dat in lijn is met de waarde van het kajuitzeiljacht.
 4. Vóór de afvaart leggen partijen de staat van het kajuitzeiljacht vast in een checklijst die door beide partijen wordt ondertekend. De huurder ontvangt een afschrift van de getekende checklijst.
 5. Op het kajuitzeiljacht bevindt zich een informatiemap met een inventarislijst, (nood)telefoonnummers en algemene informatie.
 6. Het kajuitzeiljacht wordt schoon en met volle water-, gas- en brandstoftank beschikbaar gesteld.
 7. Aan het einde van de huurperiode neemt verhuurder het kajuitzeiljacht op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst.
 8. Kosten van normaal onderhoud en reparatie, sleephulp en berging ter zake van mechanische defecten komen voor rekening van verhuurder. Huurder vraagt vooraf toestemming aan de verhuurder, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is. Terugbetaling van de gemaakte kosten geschiedt op vertoon van gespecificeerde nota’s.

ARTIKEL 11 – VERPLICHTINGEN HUURDER

 1. De huurder is verplicht de verschuldigde huur- en waarborgsom, respectievelijk annuleringskosten te voldoen, ook al gebruikt hij het kajuitzeiljacht niet of voor een kortere periode.
 2. De huurder moet over voldoende vaar-vaardigheden beschikken (dit ter beoordeling van verhuurder) en minimaal 21 jaar zijn.
 3. Huurder legitimeert zich vóór afvaart bij verhuurder. Behaalde certificaten dient huurder te tonen.
 4. Vóór afvaart ontvangt huurder een checklijst van verhuurder. Huurder dient het jacht vóór overname aan de hand van de checklijst te controleren op beschadigingen en/of gebreken en bij acceptatie voor akkoord te tekenen.
  Niet vermelde schade/gebreken, worden geacht na de overname te zijn ontstaan, tenzij huurder deze redelijkerwijs niet heeft kunnen constateren.
 5. Als de inventaris aan boord niet overeenstemt met de inventaris op de inventarislijst, of als de veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugdelijk is, moet huurder dat vóór de afvaart aan de verhuurder melden. Dat doet niets af aan de verplichting die de ondernemer heeft op grond van artikel 10 lid b.
 6. De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van verhuurder tot behoud van het kajuitzeiljacht en tot behoud van de rechten van verhuurder. Hieronder valt ook een verbod om uit te varen of terug te keren naar de jachthaven, en een gebod om direct naar een door verhuurder te bepalen afmeerplek te varen vanwege slechte weersomstandigheden en/of overmatig alcohol- en/of drugsgebruik.
 7. De huurder gebruikt het kajuitzeiljacht zorgvuldig als een goed huisvader en schipper en overeenkomstig de bestemming.
 8. De huurder moet ervoor zorgen dat de bemanning die voor de vaart nodig is, zich tijdens de vaart onthoudt van overmatig gebruik van alcohol en/of drugs.
 9. De huurder mag geen veranderingen aan het kajuitzeiljacht aanbrengen en mag het kajuitzeiljacht niet aan anderen in gebruik geven of verhuren zonder toestemming van verhuurder.
 10. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het kajuitzeiljacht zijn voor rekening van huurder. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om haven-, brug-, kade-, sluis-, liggelden en brandstofkosten.
 11. Als huurder noodzakelijke reparaties moet laten verrichten, heeft hij daarvoor toestemming nodig van verhuurder. De verhuurder betaalt de reparatiekosten aan huurder terug als deze hiervoor gespecificeerde rekeningen inlevert. Vervangen onderdelen neemt huurder zo mogelijk voor verhuurder mee terug.
 12. De huurder moet schade van welke aard dan ook zo spoedig mogelijk aan verhuurder melden, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is. Dat geldt ook voor feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden. De huurder houdt zich zo mogelijk aan de instructies van verhuurder.
 13. Als huurder het kajuitzeiljacht later dan op het afgesproken tijdstip en/of niet op de overeengekomen plaats overdraagt, heeft verhuurder recht op een evenredige vermeerdering van de huursom en op vergoeding van verdere (gevolg)schade. Dit recht vervalt als de verlate overdracht van het kajuitzeiljacht en/of de andere plaats van overdracht niet aan huurder kan worden toegerekend.
 14. huurder draagt het kajuitzeiljacht aan verhuurder over aan het einde van de huurperiode, op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen.
 15. Tijdens de verhuurperiode verloren gegaan materiaal dient door huurder te worden vergoed.
 16. Als huurder het kajuitzeiljacht niet in dezelfde staat overdraagt als waarin hij het heeft ontvangen, heeft verhuurder het recht om het kajuitzeiljacht op kosten van huurder in de genoemde staat te herstellen. Dat mag hij ook doen als huurder zich niet heeft gehouden aan de verplichtingen in artikel 11 van deze voorwaarden. De huurder hoeft de herstelkosten niet te betalen voor zover deze door de verzekering zijn afgedekt. Herstelkosten worden in eerste instantie met de waarborgsom verrekend. Dit geldt niet als er sprake is van een situatie zoals genoemd in artikel 14 lid b.

ARTIKEL 12 – SCHADE OF PECH

 1. Bij schade, pech, averij of anderszins neemt huurder z.s.m. contact op met verhuurder +31 6 441 881 96.
 2. Huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van verhuurder tot behoud van het kajuitzeiljacht en de rechten van verhuurder.
 3. Huurder stelt verhuurder en diens verzekeringsmaatschappij in de gelegenheid de schade te onderzoeken, voordat herstel plaatsvindt.
 4. Huurder heeft voor het laten verrichten van reparaties toestemming nodig van verhuurder.
 5. Indien huurder met toestemming van verhuurder reparaties laat uitvoeren, betaalt verhuurder aan huurder de reparatiekosten terug, als door huurder gespecificeerde rekeningen terzake worden overlegd. Niet nakoming van bovenvermelde kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
 6. Bij pech, averij, schade of anderszins, welke niet het gevolg is van slijtage en/of onderhoud is huurder aansprakelijk voor de (gevolg)schade. Geclaimde kosten van berging, redding en sleephulp zijn voor rekening van huurder, tenzij deze hem niet kunnen worden toegerekend en de schade wordt gedekt door de lopende verzekering van het kajuitzeiljacht. De huurder dient in eigen belang zorgvuldig te werk te gaan bij acceptatie van hulp.
 7. De huurder is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade welke niet is verzekerd in geval huurder het zeiljacht gebruikt in situaties/vaargebieden welke niet tussen hem en verhuurder zijn overeengekomen. Eventueel tijdens de verhuurperiode verloren materiaal dient door huurder te worden vergoed.
 8. Indien noodzakelijke reparatie (als gevolg van schade ontstaan door slijtage en/of onvoldoende onderhoud, langer dan 24 uur in beslag neemt) heeft huurder recht op evenredige terugbetaling van de huursom over de periode dat hij niet met het jacht heeft kunnen varen. De kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder.

ARTIKEL 13 – ALGEMEEN

Zonder schriftelijke toestemming van verhuurder is huurder niet toegestaan:
 1. met meer personen (volwassen en/of kinderen) aan boord te zijn dan diegenen, die bij de reservering zijn opgegeven.
 2. aan wedstrijden deel te nemen zonder dit bij de reservering te hebben gemeld.
 3. huisdieren aan boord te houden zonder dit bij de reservering te hebben gemeld.
 4. in het kajuitzeiljacht te roken.
 5. wijzigingen aan te brengen aan het kajuitzeiljacht en uitrusting.
 6. uit te varen bij windkracht 6 of meer en (voorspelling van) ongunstige weersomstandigheden. Verhuurder kan wegens slechte weersomstandigheden de huurovereenkomst op ieder moment herzien en besluiten dat er niet uitgevaren mag worden.
 7. ’s nachts te varen (uitgezonderd bij zeereizen).
 8. het kajuitzeiljacht aan anderen af te staan of te verhuren.
 9. telefoongesprekken te voeren per marifoon.
 10. andere vaartuigen te slepen.
 11. bedrijfsmatig personenvervoer te verrichten.
 12. afwijkende vracht aan boord te nemen als drugs, extra koelkasten, generators, muziekboxen of tapinstallatie. 

ARTIKEL 14 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies en de daarmee verband houdende sleep- en berginskosten van het kajuitzeiljacht in de periode dat hij het kajuitzeiljacht heeft gehuurd. Tenzij huurder kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of door één van zijn mede-opvarenden is veroorzaakt of niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen of gedekt zijn door de lopende verzekering. Onder schade wordt ook gevolgschade verstaan.
 2. De huurder is altijd aansprakelijk voor (gevolg)schade die hij veroorzaakt als:
  – hij het kajuitzeiljacht willens en wetens gebruikt buiten het vaargebied dat hij met de verhuurder is overeengekomen; en/of
  – hij zich willens en wetens niet houdt aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het kajuitzeiljacht en/of tot behoud van de rechten van de verhuurder. Deze aansprakelijkheid geldt ongeacht de verzekering van het kajuitzeiljacht.
 3. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel of ongeval. Hij is hier alleen voor aansprakelijk als die schade en/of dat letsel/ongeval het directe gevolg is van een gebrek aan het verhuurde kajuitzeiljacht.

ARTIKEL 15 – KLACHTEN

 1. Klachten, over de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de handelswijze van verhuurder en/of de technische staat, inventaris en of uitrusting van het kajuitzeiljacht, dienen binnen 24 uur rechtstreeks bij verhuurder te worden ingediend. Zo stelt huurder verhuurder in de gelegenheid de klacht op te lossen. Achteraf is het vaak moeilijker de problemen nog op te lossen. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost dan dient de klacht schriftelijk of elektronisch binnen 7 dagen na afloop van de reis bij verhuurder te worden ingediend. Hij moet de klachten voldoende omschrijven en toelichten.
 2. Een klacht over een factuur dient huurder bij voorkeur schriftelijk of elektronisch en binnen gepaste tijd nadat hij de betreffende factuur heeft ontvangen aan verhuurder te melden. Hij moet de klacht in zijn brief voldoende omschrijven en toelichten.

ARTIKEL 16 – RECHTSKEUZE

Op alle voorwaarden met betrekking tot deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.