Definities Huurvoorwaarden zeilboot huren IJsselmeer

VERHUURDER: de ondernemer die bedrijfsmatig goederen tegen betaling aan der­den ter be­schikking stelt (WINDKRACHT5)
HUURDER: hij (natuurlijk persoon of bedrijf) die tegen beta­ling goederen van verhuurder in gebruik heeft
HUUROVEREENKOMST: de overeenkomst waarbij verhuur­der zich verbindt om huurder tegen betaling een zeiljacht (met of zon­der schipper) in gebruik te geven

1. Verhuur

1a Verhuur vindt plaats tussen de verhuurder Zeilbotenverhuur WINDKRACHT 5
(hierna te noemen WINDKRACHT 5) van het schip en de huurder
1b De verhuur geschiedt volgens het door de ANWB opgestelde huurcontract pleziervaartuigen
met de daarbij behorende voorwaarden en de aanvullende WINDKRACHT 5 huurvoorwaarden

2. Reservering

a Bij reservering verstrekt huurder ter beoordeling door verhuurder aan deze alle benodigde uitgebreide informatie omtrent de zeilervaring, certificaten, eerder gehuurde jachten enz.
b Na reservering en beoordeling ontvang huurder per pdf/email het huurcontract en de factuur
c Het getekende huurcontract dient binnen 5 dagen samen met een kopie van het identiteitsbewijs aan WINDKRACHT 5 te worden gestuurd
d De huurovereenkomst is definitief na overhandiging van een ondertekende huurovereenkomst of boeking via internet en/of een verzonden boeking per e-mail, en U akkoord bent gegaan met de algemene- en annuleringsvoorwaarden van Windkracht5
e De plicht tot uitvoeren van de huurovereenkomst door verhuurder ontstaat op het moment dat de huurder de schriftelijke reserveringsbevestiging heeft ontvangen en indien aan de betalingsverplichting is voldaan. Bij wijzigingen en annuleringen worden de wijzigings- en annuleringsvoorwaarden gehanteerd
f De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de huurovereenkomst. De huurder handelt in eigen naam en voor eigen rekening
g Een vaarbewijs is niet verplicht voor onze jachten. Wel moet de schipper meerderjarig zijn en over voldoende vaarervaring beschikken

3. Betaling

a Na factuurdatum dient de aanbetaling (50%) van de totale huursom binnen 14 dagen op de rekening van WINDKRACHT 5 te zijn bijgeschreven. Het restbedrag (50%) dient uiterlijk 6 weken vóór aanvang van de huurperiode te zijn bijgeschreven.
b Bij boeking binnen een kortere periode dan 6 weken voor vertrek (last-minute) dient de totale huursom direct na ondertekening van het huurcontract in één keer te worden voldaan.
c De waarborgsom dient bij aanvang van de huurperiode contant of per creditcard te worden voldaan aan de verhuurder of aan de door de verhuurder daartoe aangewezen persoon.

Betalingsverzuim: Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan kan de huurovereenkomst door WINDKRACHT5 geannuleerd worden en dienen de annuleringskosten te worden voldaan.

4. Verzekering zeiljacht, waarborgsom

De verhuurder is verplicht het zeiljacht ten behoeve van de huurder te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cas­coschade (onder andere diefstal) voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied. Bij schade veroorzaakt door huurder aan het eigen jacht of veroorzaakt bij een ander jacht, wordt de schade door huurder betaald tot ten hoogste het eigen risico / borg. Indien er meerdere keren schade door huurder wordt gevaren, wordt per schade het schadebedrag (per keer maximaal de borg) door huurder betaald. Dit eigen risico dient vooraf op onze bankrekening gestort te worden of op kantoor contant of per pin bij afvaart te worden overhandigd.

TERUGBETALING BORG: Huurder krijgt vooraf betaalde borg direct bij inlevering jacht retour middels annulering autorisatie (indien per creditcard is betaald) of middels contante betaling (indien borg contant is betaald)
mits er aan de volgende punten is voldaan:
– er geen nieuwe schade aan het zeiljacht is
– er geen schade door huurder is veroorzaakt aan derden
– het jacht buitenom schoon (in dezelfde staat als bij afvaart) en met complete inventaris wordt afgeleverd
– zich houdt aan de vermelde verplichtingen van huurder

5. Annulering of omboeking

Door huurder verschuldigd percentage bij annulering bedraagt:

 • tot  12 weken vóór aanvang van de huurperiode: 15% van de totale huursom
 • van 12 tot 8 weken vóór aanvang van de huurperiode: 50% van de totale huursom
 • van 8 tot 4 weken vóór aanvang van de huurperiode: 70% van de totale huursom
 • van 4 weken tot 1 dag vóór aanvang van de huurperiode: 90% van de totale huursom
 • vanaf de aanvangsdatum: 100% / de totale huursom

De verhuurder poogt naar redelijkheid alsnog het vaartuig voor dezelfde periode of een deel ervan te verhuren. Als dat lukt, worden de annuleringskosten naar evenredigheid verminderd. De verhuurder mag een vast bedrag van € 25,– en de noodzakelijke kosten in verband met de annulering hierop inhouden.

Overdraagbaarheid van boeking bij annulering
De huurder kan zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract. De overdrager dient verhuurder bij annulering van deze overdracht op de hoogte te brengen middels schrijven. De administratiekosten van de overdracht zijn € 25,–.

Wilt u het contract wijzigen (bijv. ander jacht/andere datum) dan zijn wij gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.

6. Ontbinding huurcontract

Bij gebleken ondeskundigheid ten aanzien van het varen en/of navigeren van het jacht door de huurder is verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst per onmiddellijk te ontbinden, zonder dat verhuurder enigerlei schadevergoeding en/of restitutie van het huurbedrag jegens huurder verschuldigd is.

Indien de verhuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt, kan de huurder de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen. De verhuurder moet dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen. Het bovenstaande geldt niet als door de verhuurder een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden.

7. Weersomstandigheden

Verhuurder kan wegens slechte weersomstandigheden de overeenkomst op ieder moment herzien (bijvoorbeeld onweer of harde wind) en besluiten dat er niet uitgevaren kan worden. Dit kan afhankelijk zijn van de zeilervaring van de huurder.

8. Beschikbaarstelling

a Verhuurder is verplicht het jacht in technisch goede staat, met de gebruikelijke uitrusting, de voorgeschreven reddingsmiddelen en met de vereiste inventaris aan het begin van de huurperiode beschikbaar te stellen.
b Huurder legitimeert zich vóór afvaart bij verhuurder middels twee legitimatiebewijzen
(bijv. paspoort en rijbewijs). Behaalde certificaten (bijv. marifoon, CWO) dient huurder te tonen.
c Huurder voldoet borg middels creditcard of contant
d Huurder dient het jacht vóór overname aan de hand van de checklijst te controleren op beschadigingen en/of gebreken en bij acceptatie voor akkoord te tekenen.
Niet vermelde schade/gebreken, worden geacht na de overname te zijn ontstaan, tenzij huurder
deze redelijkerwijs niet heeft kunnen constateren.
e Het jacht wordt schoon en met volle water-, gas- en brandstoftank beschikbaar gesteld.

9. Teruggave zeiljacht

Indien het zeiljacht door de huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder het zeiljacht in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn gedekt. De herstelkosten worden in eerste instantie met de borgsom verrekend.

Kortom:
a Huurder dient het jacht aan het einde van de huurperiode weer met volle water-, gas- en brandstoftank af te leveren.
b Het jacht wordt door huurder tijdig, vóór het aflopen van de huurperiode, in de thuishaven teruggebracht.
c Laat de huurder het jacht op een andere plaats achter dan de thuishaven, dan zijn de kosten voor transport en vertraging voor rekening van de huurder. Huurder dient verhuurder hier z.s.m. over te informeren 0644188196.
d Beschadigingen, ontstaan tijdens de huurperiode, dienen z.s.m. door huurder aan verhuurder te worden gemeld. De kosten zullen op de waarborgsom in mindering worden gebracht.
e Tijdens de verhuurperiode verloren gegaan materiaal dient door de huurder te worden vergoed.
f Het jacht wordt door de huurder aan de hand van de checklijst aan de verhuurder overgedragen.

10. Vaargebied

Het vaargebied omvat het door de verzekering bepaalde verzekeringsgebied*. Uitbreiding van het vaargebied is alleen mogelijk indien dit schriftelijk met de verhuurder is overeengekomen.

* de Nederlandse binnenwateren, IJsselmeer, Kustwateren t/m 6 mijl uit de kust en Waddenzee

11. Schade of pech

a Bij schade, pech, averij of anderszins neemt huurder z.s.m. contact op met verhuurder 0644188196.
b Huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van ver­huurder tot behoud van het zeiljacht en de rechten van de verhuurder.
c Huurder stelt verhuurder en diens verzekeringsmaatschappij in de gelegenheid de schade te onderzoeken, voordat herstel plaatsvindt.
d De huurder heeft voor het laten verrichten van reparaties toestemming nodig van de verhuurder.
e Indien de huurder met toestemming van verhuurder reparaties laat uitvoeren, betaalt verhuurder aan huurder de reparatiekosten terug, als door huurder gespecificeerde rekeningen terzake worden overlegd. Niet-nakoming van bovenvermelde kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
f Bij pech, averij, schade of anderszins, welke niet het gevolg is van slijtage en/of onderhoud is de huurder aansprakelijk voor de (gevolg)schade. Geclaimde kosten van berging, redding en sleephulp zijn voor rekening van de huurder, tenzij deze hem niet kunnen worden toegerekend en de schade wordt gedekt door de lopende verzekering van het jacht. De huurder dient in eigen belang zeer zorgvuldig te werk te gaan bij het accepteren van hulp.
g De huurder is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade welke niet is verzekerd in geval huurder het zeiljacht gebruikt in situaties/vaargebieden welke niet tussen hem en de verhuurder zijn overeengekomen. Eventueel tijdens de verhuurperiode verloren materiaal dient door de huurder te worden vergoed.
h Indien noodzakelijke reparatie (als gevolg van schade ontstaan door slijtage en/of onvoldoende onderhoud, langer dan 24 uur in beslag neemt) heeft de huurder vervolgens recht op evenredige terugbetaling van de huursom over de periode dat hij niet met het jacht heeft kunnen varen. De kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de verhuurder.

12. Algemeen

Huurder is niet toegestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van verhuurder;

 • met meer personen (volwassen en/of kinderen)  aan boord te zijn dan diegenen, die op het huurcontract zijn opgegeven
 • aan wedstrijden deel te nemen zonder dit bij de boeking te hebben gemeld
 • huisdieren aan boord te houden zonder dit bij de boeking te hebben gemeld
 • veranderingen aan jacht en uitrusting aan te brengen
 • uit te varen bij windkracht 6 of meer en (voorspelling van) ongunstige weersomstandigheden
 • ’s nachts te varen (uitgezonderd bij zeereizen)
 • het jacht onder te verhuren of voor gebruik af te staan aan anderen
 • telefoongesprekken te voeren per marifoon
 • andere vaartuigen te slepen
 • bedrijfsmatig personenvervoer te verrichten
 • Afwijkende vracht aan boord te nemen als drugs, extra koelkasten, generators, muziekboxen of tapinstallatie
 • Kosten, direct verband houdend met het gebruik van het jacht (bijv. haven-, brug-, kade-, sluis-, liggeld) zijn voor rekening van huurder

Aansprakelijkheid huurder: Huurder is aansprakelijk voor schade, gevolgschade en/of verlies van het zeiljacht, voor zover niet gedekt door de verzekering (zie artikel VB), en ont­staan is gedurende de tijd dat hij het zeiljacht onder zich heeft. Deze situatie doet zich met name voor bij oneigenlijk gebruik van het zeiljacht en / of als de schipper zich niet als goed huisvader heeft gedragen.

Huurder verklaart:

 • Over voldoende ervaring & kennis van navigatie & vaarregels te beschikken om zelfstandig het jacht te varen
 • Met het jacht en de uitrusting als “een goed schipper” om te gaan en de vaarreglementen in acht te nemen
 • De instructies van de verhuurder te volgen
 • De zeilen tijdig te reven wanneer dit uit hoofde van goed zeemanschap nodig is

13. Klachten

Klachten, met betrekking tot de handelwijze van verhuurder en/of de technische staat, inventaris en/of uitrusting van het jacht, dienen binnen 24 uur rechtstreeks bij verhuurder te worden ingediend. Zo stelt u verhuurder in de gelegenheid de klacht op te lossen. Achteraf is het vaak moeilijker de problemen nog op te lossen. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost dan dient de klacht middels een brief/email binnen 28 dagen na afloop van de reis bij WINDKRACHT5 ingediend te worden.

Indien reparaties- welke zijn opgelopen op het IJsselmeer of in Friesland – na melding door huurder niet binnen 24 uur worden verricht, heeft  huurder recht op compensatie. Indien het zeiljacht buiten Friesland of IJsselmeer ligt, gaat de compensatieregeling in bij overschrijding van 8 werkuren. Daarna heeft huurder recht op evenredige terugbetaling van de huursom over de periode dat hij niet met het jacht kan varen.

© Windkracht 5